บริการออนไลน์

ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเซกา

1 อัตรากำลัง ปี 2558 ข้อมูล ณ. วันที่ 1 ตุลาคม 2557

อัตรากำลังของวิทยาลัยการอาชีพเซกา มีบุคลากรทั้งสิ้นคน

1.

ข้าราชการ

13

คน

1.1

ผู้บริหาร

4

คน

1.2

ข้าราชการครู

9

คน

1.3

ข้าราชการพลเรือน

-

คน

2.

ลูกจ้างประจำ

-

คน

2.1

ทำหน้าที่สอน

-

คน

2.2

ทั่วไป/สนับสนุน

-

คน

3.

พนักงานราชการ

9

คน

3.1

ทำหน้าที่สอน

9

คน

3.2

ทั่วไป/สนับสนุน

-

คน

4.

ลูกจ้างชั่วคราว

32

คน

4.1

ทำหน้าที่สอน

13

คน

4.2

ทั่วไป/สนับสนุน

19

คน

5

มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ -

คน

6

มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น 1

คน

7

มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง

คน

7.1. ข้าราชการ - คน

7.2. ลูกจ้างประจำ - คน

2 ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา 50 คน

ก. ครูผู้สอน

ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน

รวม

- ต่ำกว่า ม.6

- คน

5 คน

5 คน

- ปวช./ม.6

- คน

2 คน

2 คน

- ปวส./อนุปริญญาตรี

- คน

7 คน

7 คน

- ปริญญาตรี

23 คน

5 คน

28 คน

- ปริญญาโท

8 คน

- คน

8 คน

- ปริญญาเอก

- คน

- คน

- คน

รวม 31 คน

รวม

19 คน

รวม

50 คน

3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จำแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง

ก. ครูผู้สอน

ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน

รวม

- จ้างด้วยงบบุคลากร

18 คน

- คน

18 คน

- จ้างด้วยงบดำเนินงาน

- คน

- คน

- คน

- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน

13 คน

14 คน

27 คน

- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)

คน

5 คน

5 คน

- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ

- คน

- คน

- คน

รวม 31 คน

รวม

19 คน

รวม

50 คน

3 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ

3.1. ข้าราชการ รวม 9 คน(ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1. นายอนุชิต อนุศรี

บธ.บ การบัญชี

บัญชีเบื้องต้น 1

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

2. นายนิคม จันทร์ใด

อ.ส.บ. ไฟฟ้ากำลัง

ไฟฟ้าเบื้องต้น

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา ฯ

3. นายอุดมการณ์ เสนาะศัพท์

กศ.ม. บริหารการศึกษา

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

หัวหน้าสาขางานไฟฟ้ากำลัง

4. นายวัชระ วิริยา

ค.อ.บ. วิศกรรมอุตสาหการ

งานเชื่อมและโลหะแผ่น

หัวหน้างานอาคารสถานที่

5. นายภัทรพงษ์ ไตรโยธี

บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระบบปฏิบัติการ

หัวหน้าสาขางานคอมพิวเตอร์

6. นางสาวจุฑาพันธ์ วงศ์ปรีดี

วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

พื้นฐานการเขียนโปรแกรม

หัวหน้างานการเงิน

7. นายนันทะวุธ วงค์อินพ่อ

ค.อ.บ. วิศกรรมเครื่องกล

งานไฟฟ้ายานยนต์

หัวหน้าสาขางานเครื่องกล

8. นายเขมชาติ ดวงมณี

ค.อ.บ.วิศกรรมอิเล็กทรอนืกส์

ช่วยราชการ วก.ชุมแพ

9. นางสาวแววตา โพธิงาม

ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ

อังกฤษพื้นฐาน

หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์

3.2. ลูกจ้าประจำรวม - คน (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

3.3.พนักงานราชการ รวม 9 คน(ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1. นายฤชุวี วงษ์ภูธรณ์

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

งานไฟฟ้ายานยนต์

หัวหน้างานพัสดุ

2. นางสาวพาวินี แก้วก่อง

บธ.บ การบัญชี

การบัญชีต้นทุน 1

หัวหน้าสางานการบัญชี

3. นายพิษณุพงษ์ ธนะคำดี

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

งานเครื่องยนต์แก๊สโซลิน

หัวหน้างานโครงการพิเศษ

4. นายวีรพันธ์ จันทร์ทอง

บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ป.การเครื่องคอมพิวเตอร์

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

5. นายสายัณห์ พ่วงนาง

คบ.อุตสาหกรรมศิลป์

งานเครื่องยนต์แก๊สโซลิน

หัวหน้างานอาชีวศึกษาทวิภาคี

6. นายพรหมินทร์ พรศรี

คอ.ม. อิเล็กทรอนิกส์

ระบบเสียง

หัวหน้าสางานอิเล็กทรอนิกส์

7. นายเทพเมธา ฮาดดา

วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งานส่งกำลังยานยนต์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

8. ว่าที่ ร.ต. สัญญา ปัจสุริยะ

กศ.ม. บริหารการศึกษา

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอฯ

งานนักศึกษาวิชาทหาร

9. นายนรา หอมหวล

กศ.ม. บริหารการศึกษา

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

หัวหน้าสางานเครื่องมือกล

3.4. ลูกจ้างชั่วคราว 32 รวม คน(ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1 .นางสาวสุภาภรณ์ วังวิสัย

บธ.บ การตลาด

การวิจัยตลาด

งานกองทุนกู้ยืม

2. นายสุรศักดิ์ แพ่งศรีสาร

บธ.บ การตลาด

หลักการจัดการ

หัวหน้างานปกครอง

3. นายทศพล บุญเลิศ

คอ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

ดิจิตอลเทคนิค

ช่วยงานประชาสัมพันธ์

4. นายพลากร โกภา

ค.อ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งานเทคนิคพื้นฐาน

ช่วยงานอาคารสถานที่

5. นายณัฐวุฒิ หาญธงชัย

คบ.อุตสาหกรรมศิลป์

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

ช่วยงานอาคารสถานที่

6. นางสาวสินจัย มีแสง

ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์

หลักการเขียนโปรแกรม

ช่วยงานประชาสัมพันธ์

7. นางสาวอนิษา พ่อแก้ว

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

การบริหารเว็ปไซด์

ช่วยงานศูนย์ข้อมูลฯ

8. นางสาวจิตนภา ฮาดดา

คบ. พลศึกษา

พลศึกษา

ช่วยงานกองลูกเสือวิสามัญ

9. นางสาวมุขริน พึ่งตน

บช.บ. การบัญชี

บัญชีเบื่องต้น 2

หัวหน้างานบัญชี

10. นางสาวเสาวนีย์ วิชิต

ศศ.บ ภาษาไทย

ภาษาไทยพื้นฐาน

ช่วยงานกิจกรรม

11.นางสาวทิพวรรณ เสียงเลิศ

คอ.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า

เครื่องกลไฟฟ้า 2

ช่วยงานกิจกรรม

12.

คณิตศาสตร์

ช่วยงานประกันฯ

13.

วิทยาศาสตร์

ช่วยงานประกันฯ

14.นางฐิติมา หล้าหิบ

ศศ.บ บรรณารักษ์ฯ

-

หัวหน้างานวิทยบริการฯ

15.นางสาวปรียานุช อินทรบ

วท.บ. เทคโลยีสารสนเทศ

-

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ

16.นางสาวมะลิจันทร์ อุปทุม

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

จนท. งานประกันคุณภาพฯ

17.นางสาวทิชาดา สุกทน

บธ.บ. การบริหารทรัพยากรฯ

-

จนท. งานบริหารงานทั่วไป

18.นางสาววัชรี รูปขันธ์

บช.บ. การบัญชี

-

จนท. งานการเงิน

19.นางสาวศิริพร กองศรี

ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร์

-

จนท. งานพัฒนาหลักสูตรฯ

20.นางสาววีรญา ชำนาญกิจ

คอ.บ .อิเล็กทรอนิกส์

-

จนท. งานทะเบียน

21.

ปวส.

-

จนท. งานกิจกรรมฯ

22.นายภควัต นามสุโพธิ์

ปวส.ไฟฟ้ากำลัง

-

จนท. งานพัสดุ

23.นายยุทธนา เพ็งวงษ์

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

จนท. งานพัสดุ

24.นายสมัคร พิมพิลา

ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม

-

พนักงานขับรถ

25. นายประสงค์ ลีพรม

ม.6

-

นักการภารโรง

26.นายสัญญา ชัยบัญฑิต

ป.4

-

นักการภารโรง

27.นายวัน แก้วดวงดี

ป.4

-

นักการภารโรง

28.

ป.4

-

นักการภารโรง

29.นางบังอร ทาบง

ป.4

-

แม่บ้าน

30.นายปิยะพัน เพ็งวงษ์

ปวส.ปวส.ไฟฟ้ากำลัง

-

ยาม

31.นายสมใจ เผ่ามงคล

ป.4

-

ยาม

32.นายวิระพรรณ์ ยาลัย

ป.4

-

ยาม

ที่อยู่ วิทยาลัย

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

เลขที่ 99 หมู่ 4 ถนน เซกา-อากาศอำนวย ตำบล ซาง อำเภอ เซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

โทรศัพท์ : 042-490-644 โทรสาร : 042-490-647

e-mail : sekaicec@hotmail.com  เว็บไซต์ http://www.sekaicec.ac.th/