ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเซกา


 

อัตรากำลัง  ปี 2560  ข้อมูล  ณ. วันที่  1 ตุลาคม  2560        

ผู้ให้ข้อมูล นายเทียนชัย  คำลิ้ม )

1.อัตรากำลังของวิทยาลัยการอาชีพเซกา       มีบุคลากรทั้งสิ้น  58  คน

ก.

ข้าราชการ

 

 

14

คน

 

 

1

ผู้บริหาร

 

3

คน

 

 

 

2

ข้าราชการครู

11

คน

 

 

 

3

ข้าราชการพลเรือน

-

คน

 

 

ข.

ลูกจ้างประจำ

 

-

 

คน

 

 

1

ทำหน้าที่สอน

-

คน

 

 

 

2

ทั่วไป/สนับสนุน

-

คน

 

 

ค.

พนักงานราชการ

 

 

9

คน

 

 

1

ทำหน้าที่สอน

9

คน

 

 

 

2

ทั่วไป/สนับสนุน

-

คน

 

 

ง.

ลูกจ้างชั่วคราว

 

 

35

คน

 

 

1

ทำหน้าที่สอน

12

คน

 

 

 

2

ทั่วไป/สนับสนุน/นศ.ฝึกสอน

23

คน

 

 

มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ            -                   

คน

 

มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น      -                   

คน

 

  มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง                                              

 

 

คน

 

 

 

1.  ข้าราชการ          -   คน

 

 

 

 

 

 

2.  ลูกจ้างประจำ      -   คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา       58    คน

 

 - นร.

ก. ครูผู้สอน

              คน

   ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/      สนับสนุน

      คน

             รวม

   คน

 - ต่ำกว่า ม.6

 คน

 

8 คน

 

8  คน

 - ปวช./ม.6

 คน

 

 คน

 

  คน

 - ปวส./อนุปริญญาตรี

 คน

 

11 คน

 

 11 คน

 - ปริญญาตรี

20 คน

 

   4 คน

 

   24 คน

 - ปริญญาโท

 คน

 

  คน

 

  คน

 - ปริญญาเอก

  คน

 

  คน

 

 คน

 

รวม    20  คน

รวม

23  คน

รวม

43  คน

 


 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จำแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง

 

ก. ครูผู้สอน

ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน

รวม

จ้างด้วยงบบุคลากร

คน

 

-  คน

 

คน

จ้างด้วยงบดำเนินงาน

-  คน

 

-  คน

 

-  คน

จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน

12  คน

 

20  คน

 

32  คน

จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)

 -  คน

 

  3  คน

 

 3  คน

จ้างด้วยเงินอื่น ๆ

 

  -  คน

 

 

-  คน

 

-  คน

 

 

รวม 12 คน

รวม

23  คน

รวม

35  คน

 


1.ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ

1.1. ข้าราชการครู  รวม   14  คน(ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

 

ชื่อ สกุล

 

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

 

 

 

 

1.นายสมจิต  ศรีหล้า

ป.โท คม.การบริหารการศึกษา

-

รองผู้อำนวยการ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเซกา

2.ว่าที่ร.ต.สุระศักดิ์  ชัยตาแสง

ป.โท กศ.ม.การบริหารการศึกษา

-

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

3.นายวิทยา  สายเนตร

 

-

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

1.นายวัตรธนา  อังคุนันท์

คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

ขับรถยนต์

งานบุคลากร

2. นายนิคม  จันทร์ใด

อ.ส.บ.  ไฟฟ้ากำลัง

ไฟฟ้าเบื้องต้น

งานวิจัยฯ

3. นายอุดมการณ์    เสนาะศัพท์

กศ.ม. บริหารการศึกษา

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

4. นายวัชระ  วิริยา

ค.อ.บ. วิศกรรมอุตสาหการ

งานเชื่อมและโลหะแผ่น

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุระกิจ

5. นายสุวิมล  ผิวสว่าง

บธ.บ  การบัญชี

ระบบปฏิบัติการ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

6. นายนันทะวุธ    วงค์อินพ่อ

ค.อ.บ. วิศกรรมเครื่องกล

งานไฟฟ้ายานยนต์

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

7. นายสุนทร  ปุ่มเป้า

 

คณิตศาสตร์ช่างยนต์

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

8. นางนิศาชล   บำรุงภัคดี

คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

หัวหน้างานวัดผลฯ

9.นายประสบสุข   อ้วนอ่อนตา

 

 

หัวหน้างานสื่อฯ

10.นายเทียนชัย   คำลิ้ม

วท.บ.คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

11.นางอรพรรณ   เชื่อวงศ์พรหม

 

คอมพิวเตอร์

 

 


 

 1.2. พนักงานราชการ    รวม  9 คน (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป

 

ชื่อ - สกุล

 

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1.  นายฤชุวี  วงษ์ภูธรณ์

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

งานไฟฟ้ายานยนต์

หัวหน้างานแนะแนว

2.  นางสาวพาวินี แก้วก่อง

บธ.บ  การบัญชี

การบัญชีต้นทุน 1

หัวหน้างานสวัสดิการ

3.  นางสาวสุภากร  วังวิสัย

 บธ.บ  การตลาด

การขายเบื้องต้น

หัวหน้างานทะเบียน

4.  นายวีรพันธ์ จันทร์ทอง

บธ.บ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ป.การเครื่องคอมพิวเตอร์

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

5.  นายสายัณห์ พ่วงนาง

คบ.อุตสาหกรรมศิลป์

งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

หัวหน้างานอาชีวศึกษาทวิภาคี

6.  นายพรหมินทร์  พรศรี

คอ.ม.  อิเล็กทรอนิกส์

ระบบเสียง

หัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

7.  นายเทพเมธา  ฮาดดา

วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งานส่งกำลังยานยนต์

หัวหน้าโครงการพิเศษ

8.  ว่าที่ ร.ต. สัญญา  ปัจสุริยะ

กศ.ม. บริหารการศึกษา

งานไฟฟ้า

 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

9.  นายนรา  หอมหวล

กศ.ม. บริหารการศึกษา

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

หัวหน้างานอาคารและสถานที่

 


 1.3.  ลูกจ้างชั่วคราว   34  คน  รวม (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

ครูพิเศษ สอน จำนวน 12 คน

 

ชื่อ - สกุล

 

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1. นายวิทยา  เทษาวงค์

อสบ.เทคโนโลยีเครื่องกล

เครื่องยนต์เล็ก

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ

2. นายสรรเสริญ  วงค์คำหาญ

อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า

คณิตศาสตร์ไฟฟ้า

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนว

3. นายปุณวัฒน์  ถากันหา

คบอ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

เครื่องเสียงภายในอาคาร

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

4.นายณัฐวุฒิ  หาญธงชัย

คบ.อุตสาหกรรมศิลป์

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

5.นายพลากร  โกภา

ค.อ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งานเทคนิคพื้นฐาน

ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

6.นายอภิเชษฐ์  ข่าทิพย์พาที

วทบ.การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กลศาสตร์

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

7.นางสาวสินจัย  มีแสง

ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์

หลักการเขียนโปรแกรม

ครูที่ปรึกษา อว.ท.

8.นางสาวอนิษา  พ่อแก้ว

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

การบริหารเว็ปไซด์

หัวหน้างานประกันฯ

9.นายสุรศักดิ์  แพ่งศรีสาร

บธ.บ  การตลาด

หลักการจัดการ

หัวหน้างานปกครอง

10.นางสาววันวิสา  ยาลัย

ศศบ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษาไทย

หัวหน้างานห้องสมุด

11.นางสาวฐิติมา  กุมารสิทธิ์

คบ. อังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

ครูหมวดวิชาทักษะชีวิต

12.นายนรังสรรค์  บัญโสภาส

คบ.สังคมศึกษา

 

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

ครูหมวดวิชาทักษะชีวิต

 


 1.4. เจ้าหน้าที่ จำนวน  15  คน

 

ชื่อ - สกุล

 

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1.นางสาวมะลิจันทร์ อุปทุม

 

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

จนท. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน,งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

2.นางสาวปรียานุช บุญจู

ปวส.การบัญชี

-

จนท. งานการเงิน   

3.นายยุทธนา  เพ็งวงษ์

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

จนท. งานพัสดุ     
จนท.งานอาคารสถานที่
      

4.นายภควัต นามสุโพธิ์

ปวส.ไฟฟ้ากำลัง

-

จนท. งานพัสดุ            

5.นายคมเพชร มาตราช

ปวส.การไฟฟ้า

-

จนท.งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม

6.นางสาววรรณกานต์  บุญสวน

ปวส. บัญชี

-

จทน.พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

7.นางรัตนา  โง่นลุน           

ปวส.บัญชี

-

จนท.งานบุคลากร

8.นางสาวโลมรัตน์ วิชัยสูง

ปวส.บัญชี

-

จนท.งานบริหารทั่วไป

9.นส.นิภาพร โพธิ์คำ

ปวส.คอม

-

จนท.งานพัสดุ

10.นายสุรนารถ แสนบุญรัตน์

ป.ตรี  คอมพิวเตอร์ศึกษา

-

จนท. แผนงานและความร่วมมือ

11.นายพงษ์ศิริ ดวงเกตุ

ปวส.บัญชี

-

จนท.ฝ่ายวิชาการ

12.นางสาวประไพรพัด สอนจิตร

ปวส.บัญชี

-

จนท.งานการบัญชี

13.นางสาวพิพวรรณ ตะดวงดี

รป.ส.รัฐประศาสนศาสตร์

-

จนท.งานทะเบียน

14.นางสาวปรียานุช  อินทรบ

วทบ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

-

จนท.งานศูนย์ข้อมูล

15.นางสาวหฤทัย  แวงดา

คบ.สังคมศึกษา

-

จนท.งานกิจกรรมนักเรียน

 


 นักการภารโรง , ยาม , พนักงานขับรถ , แม่บ้าน  รวมจำนวน  8  คน

 

ชื่อ - สกุล

 

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

นักการภารโรง

 

 

 

1. นายประสงค์ ลีพรม

ม.6

-

นักการภารโรง

2. นายวัน แก้วดวงดี

ป.4

-

นักการภารโรง

3. นายทองสุข  พรมวงศ์

ป.6

-

นักการภารโรง

ยาม

 

 

 

1. นายวิระพรรณ์ ยาลัย

ป.4

-

ยาม

2. นายปิยะพัน เพ็งวงษ์

ม.6

-

ยาม

3. นายชุมศักดิ์ ไชยบุดดี

ม.3

-

ยาม

พนักงานขับรถ

 

 

 

1. นายกุลา แวงดา

ม.3

-

พนักงานขับรถ

แม่บ้าน

 

 

 

1. นางบังอร  ทาบง

ป.4

-

แม่บ้าน

 

 

ที่อยู่ วิทยาลัย

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

เลขที่ 99 หมู่ 4 ถนน เซกา-อากาศอำนวย ตำบล ซาง อำเภอ เซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

โทรศัพท์ : 042-490-644 โทรสาร : 042-490-647

e-mail : sekaicec@hotmail.com  เว็บไซต์ http://www.sekaicec.ac.th/