ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2557 (ปีปัจจุบัน)
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 1,008 คน หน่วย : คน
ภาคเรียนที่ 2/2557(ปีปัจจุบัน)
ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมทั้งสิ้น
ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม
รวมทั้งสิ้น 228 167 203 598 175 235 410 1,008
1. ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
- สาขาวิชา/งาน เครื่องกล 60 51 57 168 41 50 91 259
- สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้ากำลัง 17 15 15 47 24 48 72 119
- สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์ 33 22 20 75 19 19 94
- สาขาวิชา/งาน เครื่องมือกล 30 28 23 81 20 30 50 131
2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 41 25 34 100 30 50 80 180
- สาขาวิชา/งาน การบัญชี 47 26 54 127 41 57 98 225
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2557) รวมทั้งสิ้น คน
2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 4071 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น ................ คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ................ คน
2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ................ คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ 1600 คน
7.2 เป้าหมายจำนวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2558 (ปีต่อไป)
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 995 คน หน่วย : คน
ภาคเรียนที่ 1/2558(ปีต่อไป)
ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมทั้งสิ้น
ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม
รวมทั้งสิ้น 195 228 167 590 230 175 405 995
1. ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
- สาขาวิชา/งาน เครื่องกล 60 60 51 171 60 41 101 272
- สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้ากำลัง 25 17 15 57 25 24 49 106
- สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์ 25 33 22 80 25 19 44 124
- สาขาวิชา/งาน เครื่องมือกล 25 30 28 83 30 20 50 133
2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 41 25 96 40 30 70 166
- สาขาวิชา/งาน การบัญชี 30 47 26 103 50 41 91 194
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2558) รวมทั้งสิ้น คน
2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 4000 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น ................ คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ................ คน
2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ................ คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ 1500 คน
23

ที่อยู่ วิทยาลัย

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

เลขที่ 99 หมู่ 4 ถนน เซกา-อากาศอำนวย ตำบล ซาง อำเภอ เซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

โทรศัพท์ : 042-490-644 โทรสาร : 042-490-647

e-mail : sekaicec@hotmail.com เว็บไซต์http://www.sekaicec.ac.th/