ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษาเรียนฟรี มีงานทำ มีรายได้ระหว่างเรียน

1.1 จัดการศึกษาวิชาชีพ ให้กับผู้เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา

1.2 เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพให้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส.

1.3 สนับสนุนการจัดตั้งและขยายศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน Fix It Center

1.4 สนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP

1.5 ลดการออกกลางคัน

1.6 ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ

1.7 สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในและภายนอกสถานศึกษา

1.8 สอนวิชาชีพ เพื่อการสร้างเจตคติ(Pre-Ved)

1.9 ยกระดับฝีมือแรงงานอาเซียนที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ

2.1 ด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพ

(1)

เร่งยกระดับ คุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(2)

ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

(3)

ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net)

และการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

(4)

พัฒนาแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง

(5)

ร่วมมือกับภาคเอกชนและภาครัฐ ในการเรียนการสอน และฝึกงาน

(6)

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสังคม

จิตอาสา และกีฬา

(7)

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ

การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

(8)

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการหางานทำ การศึกษาต่อ

และการประกอบอาชีพอิสระ

(9)

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการ

หรือหน่วยงานพึงพอใจ

(10)

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี

และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


2.2 ด้านคุณภาพสาขางาน

(1)

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสาขางาน

(2)

ยกระดับมาตรฐานสาขางานโดยอิงผลการประเมินภายในโดยต้นสังกัด

และการประเมินภายนอกของ สมศ.

(3)

การบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม

ในแต่ละสาขางาน

(4)

จัดสถานที่และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา

(5)

การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย ทั้งในประเทศ

หรือต่างประเทศ

2.3 ด้านคุณภาพการเรียนการสอน

(1)

วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ

(2)

ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน

(3)

ส่งเสริมการนำนวัตกรรมมาใช้ เพื่อจัดการอาชีวศึกษา

(4)

จัดการเรียนการสอน English Program และ Mini English Program

ด้านอาชีวศึกษา

(5)

นำระบบ ICT มาใช้ เพื่อการเรียนการสอน

(6)

ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

2.4 ด้านคุณภาพครู

(1)

การพัฒนาครูอาชีวศึกษาตามฐานสมรรถนะ

(2)

พัฒนาครู โดยใช้เครือข่าย/ชมรมวิชาชีพ/สมาคมวิชาชีพ

(3)

พัฒนาบุคลากรทุกคนของสาขางาน ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น มีเอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน

3.1

จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสาขางาน/ สถานศึกษา

3.2

ภาวะผู้นำและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา/สาขางาน

โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

3.3

การพัฒนาสาขางาน/สถานศึกษา ตามอัตลักษณ์

3.4

การบริหารความเสี่ยงของสาขางาน/สถานศึกษา

3.5

การควบคุมภายในของสาขางาน/สถานศึกษา

3.6

จัดทำระบบดูแลให้คำปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

3.7

สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในสถานศึกษา

3.8

การจัดทำแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา

3.9

กระจายอำนาจการบริหารงบประมาณ ของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาเพิ่มทักษะวิชาชีพด้วยความร่วมมือในและต่างประเทศ

4.1

ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่าง ๆ ในการพัฒนา

ผู้เรียน พัฒนาครู พัฒนาการเรียนการสอน

4.2

เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ทั้งในและต่างประเทศ

 
	
	
						 

ที่อยู่ วิทยาลัย

วิทยาลัยการอาชีพเซกา

เลขที่ 99 หมู่ 4 ถนน เซกา-อากาศอำนวย ตำบล ซาง อำเภอ เซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

โทรศัพท์ : 042-490-644 โทรสาร : 042-490-647

e-mail : sekaicec@hotmail.com เว็บไซต์http://www.sekaicec.ac.th/